WUXIA MARTIAL ARTS CENTER    
CHINESE MARTIAL ARTS TERMINOLOGY

General Terms: Chinese English Translation

Bei He - White Crane

Bagua - 8 Trigrams Boxing

Qi (Chi) - Energy

Qigong (Chi Kung) - Energy Work

Chin Na - Seize & Control

Da - Strike

Dan Tian - Elixir Field

Dao - The Natural Way

Fa Jin - Emitting Jin

Xingyiquan (Hsing Yi Chuan) - Form Mind Boxing

Jin - Martial Power

Li - Muscle

Nei Dan - Internal Elixir

Shaolin - Young Forest

Shen - Spirit

Shuai - Throw

Shuai Jiao - Wrestling

Taijiquan - Grand Ultimate Fist

Tan Tui - Springy Legs

Ti - Kick

Wai Dan - External Elixir

Yang - Male

Yin - Female

-------------------------------------------------------------------------------- Stances:

Ma Bu - Horse Stance

Deng Shan Bu - Mountain Climbing Stance

Zuo Pan Bu - Sitting on Crossed Legs

Si Liu Bu - 4/6 Stance

Fu Hu Bu - Tame the Tiger Stance

Jin Ji Du Li - Golden Rooster Stands By One Leg

Xuan Ji Bu - False Stance

Tun Bu - Swallow Stance

Qi Lin Bu - Unicorn Stance

Zuo Dun - Squatting Stance

-------------------------------------------------------------------------------- Kicks:

Ti Tui - Front Toe Kick

Deng Tui - Heel Kick

Liu Tui - Ramble Kick

Wai Bai Tui - External Sweep

Nei Bai Tui - Internal Sweep


Mission Statement

Our Hours

Our Staff

Schedule

Programs

History

Belt Progress

Photos

Our Credentials

Calendar

Links

Upcoming Seminars

Free Trial
www.MartialArtSites.com