YANG'S MARTIAL ARTS of AMESBURY
Mission Statement
Our Hours
Our Staff
Our Master
Schedule
Programs
History
Belt Progress
Terminology
Photos
Our Credentials
Calendar
Links
Upcoming Seminars
Free Trial
SHAOLIN MARTIAL ARTS TERMINOLOGY

General Terms: Chinese English Translation

Bei He - White Crane

Bagua - 8 Trigrams Boxing

Qi (Chi) - Energy

Qigong (Chi Kung) - Energy Work

Chin Na - Seize & Control

Da - Strike

Dan Tian - Elixir Field

Dao - The Natural Way

Fa Jin - Emitting Jin

Xingyiquan (Hsing Yi Chuan) - Form Mind Boxing

Jin - Martial Power

Li - Muscle

Nei Dan - Internal Elixir

Shaolin - Young Forest

Shen - Spirit

Shuai - Throw

Shuai Jiao - Wrestling

Taijiquan - Grand Ultimate Fist

Tan Tui - Springy Legs

Ti - Kick

Wai Dan - External Elixir

Yang - Male

Yin - Female

-------------------------------------------------------------------------------- Stances:

Ma Bu - Horse Stance

Deng Shan Bu - Mountain Climbing Stance

Zuo Pan Bu - Sitting on Crossed Legs

Si Liu Bu - 4/6 Stance

Fu Hu Bu - Tame the Tiger Stance

Jin Ji Du Li - Golden Rooster Stands By One Leg

Xuan Ji Bu - False Stance

Tun Bu - Swallow Stance

Qi Lin Bu - Unicorn Stance

Zuo Dun - Squatting Stance

-------------------------------------------------------------------------------- Kicks:

Ti Tui - Front Toe Kick

Deng Tui - Heel Kick

Liu Tui - Ramble Kick

Wai Bai Tui - External Sweep

Nei Bai Tui - Internal Sweep

www.MartialArtSites.com